Helpline +420 602 378 078
ÚvodPoskytované služby Podnikové kombinace

Podnikové kombinace, převod firmy Praha, Plzeň

Uvažujete o převodu firmy? Nabízíme služby „podnikové kombinace“, což jsou procesy týkající se spojování a přeměn podniků. Přezkoumáme smlouvy, zpracujeme znalecké zprávy nebo např. oceníme jmění společnosti. Naše služby nejčastěji vyhledávají klienti z Prahy, Plzně a okolí, naše služby jsou však dostupné všem.

V souladu s legislativní úpravou mohou být společnosti se sídlem v ČR přeměněny:

 • fúzí,
 • převodem jmění na společníka, nebo
 • rozdělením.

Za přeměnu společnosti se považuje pro účely obchodního práva rovněž změna právní formy společnosti.

Fúzi společností může mít formu sloučení nebo splynutí. Rozdělení může být uskutečněno jako rozdělení se založením nových společností, rozdělení sloučením či jako kombinace obou těchto možností.


Problematika podnikových kombinací zahrnuje především:

 • přezkoumání smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, nájmu podniku nebo jeho části znalcem z hlediska správnosti ceny
 • ocenění rozdělované společnosti ke dni zpracování konečné účetní závěrky
 • zpracování znalecké zprávy o rozdělení společnosti
 • posouzení zprávy o změně právní formy společnosti zpracované statutárním orgánem společnosti
 • posouzení návrhu rozhodnutí o změně právní formy společnosti a rozhodnutí o změně právní formy společnosti ("den zpracování změny právní formy", pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasil, a výši častky, jež mu bude vyplacena nebo způsob jejího určení, jmenovitá hodnota akcií určených pro každého společníka po změně právní formy, výši náhrady pro majitele dluhopisů a opčních listů)
 • provedení auditorského ověření mezitímní účetní závěrky ke dni zpracování změny právní formy
 • provedení auditorského ověření konečné účetní závěrky ke dni předcházejícímu den zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku a zahajovací rozvahy ke dni tohoto zápisu
 • ocenění jmění společnosti ke dni zpracování změny právní formy
 • posouzení rozhodnutí společníka nebo akcionáře o převzetí jmění obchodní společnosti bez její likvidace
 • posouzení smlouvy o rozdělení veřejné obchodní společnosti
 • posouzení změny obsahu spoečenské smlouvy
 • přezkoumání smlouvy o fúzi společností (vyměnný poměr akcií s uvedením jmenovité hodnoty; výše případného doplatku akcionářům zanikající společnosti nebo zanikajících společností na vyrovnání, pravidla pro jeho výplatu; den, od kterého vzniká právo na dividendu z vyměněných akcií; údaj o tom, že akcie nepodléhají výměně, že se štěpí, že se zvyšuje nebo snižuje jejich jmenovitá hodnota; údaj o výši doplatku dosavadním akcionářům nástupnické společnosti na vyrovnání; určení, v jaké struktuře nástupnická společnost přebírá složky vlastního a cizího kapitálu zanikající společnosti, jež nejsou závazkem; "rozhodný den fúze"; práva, poskytnutá majitelům jednotlivých druhů akcií, opčních listů, dluhopisů nebo jiných cenných papírů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována)
 • zpracování znalecké zprávy o fúzi
 • posouzení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku
 • posouzení rozhodnutí představenstva akciové společnosti o zvýšení základního kapitálu
 • posouzení projektu rozdělení společnosti

Naše reference

Rádi bychom Vám představili některé z našich významných zákazníků.

Pro stálé klienty 3 daňový poradci